fbpx
LEGYEN ÖN IS VISZONTELADÓNK!
1097. Budapest. Timót utca 4/a| Üzlet: (+36)1 215 1662 | Iroda: (+36)70 560 0901 | Ügyfélszolgálat: (+36)20 933 2499| info@bogyiszkft.hu

 

LEGYEN ÖN IS VISZONTELADÓNK!
1097. Budapest. Timót utca 4/a| Üzlet: (+36)1 215 1662 | Iroda: (+36)70 560 0901 | Ügyfélszolgálat: (+36)20 933 2499| info@bogyiszkft.hu

 

NEM CSAK WEBÁRUHÁZ!

 

Garancia, szavatosság, kiterjesztett garancia

Termékeire vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

1.    A jótállási idő a Vevő részére történő átadás napjával kezdődik és az azt követő

  • AEG készülékek esetén 2 naptári évig tart
  • Electrolux készülékek esetén 2 naptári évig tart
  • SMART Powerline/DECO készülékek esetén 2 naptári évig tart
  • egyéb központi porszívó kiegészítőkre (takarítófejek, gégecsövek, szerelési anyagok...) a jótállási idő 1 naptári évig tart

2. Kiterjesztett garancia időtartama*

Társaságunk központi porszívó készülékekre az alapgarancián felül plusz kiterjesztett garanciát vállal, amely a készülék motorjára vonatkozik.

  • AEG Oxygen készülékek plusz 3 naptári évig terjed ki
  • Electrolux Oxygen készülékek plusz 3 naptári évig terjed ki
  • SMART Powerline/DECO készülékek plusz 3 naptári évig terjed ki

3.    A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával érvényesíthető. A telephelyünkön értékesített áru a vásárlás helyszínére történő visszaszállítás mellett, míg az általunk elvégzett telepítés esetén a telepítés helyszíné érvényesíthető.
4.    A garancia időn belüli meghibásodás esetén a vevő kötelessége a meghibásodást azonnal írásban bejelenteni (fax, e-mail), és a készüléket haladéktalanul használaton kívül helyezni. Bármely okból a Készülék további használata a garancia teljes elvesztését vonja maga után, a működtetésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
5.    Garanciális kötelességünk csak a gyártási, illetve szerelési hibákból történő esetekre terjed ki. Semmi esetre sem vállalunk garanciát a nem rendeltetésszerű használat, helytelen felszerelés, (amennyiben azt nem szakember végezte) a rendszeres karbantartás, tisztítás, szűrő állapotának ellenőrzésének elmulasztása,  áltat eredő károkért. Ha a termék hibájának oka bizonyíthatóan a termek átadása után keletkezett, vagy ez átadási állapot bármely más okból a rendeltetésnek nem megfelelő használatból megváltozik, jótállási és garanciális kötelezettségünk a teljes rendszert tekintve azonnal megszűnik.
6.    Telepített készüléknél a tulajdonos változása cégünknél bejelentendő. Az új tulajdonos csak a Tulajdonváltást követően 8 napon belül bejelentés után gyakorolhatja a garanciális jogokat.
7.    A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama a kicserélt alkatrész tekintetében újra kezdődik.
8.    Ha a hiba jellege tekintetében (pl: a termék kijavíthatósága, javítás, módja, stb.) vita merül fel: úgy a jogszabályban felhatalmazott minőségellenőrző intézet vizsgálata és szakvéleménye kérhető. Az Eladó és a Vevő között esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázására a Polgári Törvénykönyv idevágó rendelkezései a mérvadóak. A jótállási kötelezetés elmulasztásából eredő igények polgári peres eljárás során érvényesíthetőek.
9.    A Vevő választása szerint díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet. Ha a Vevő kijavítást kér, a javítást a hiba bejelentéstől számított 15 napon belül- kölcsönkészülék biztosítása eseten 30 napon belül - a Vevő érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás során a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékhez képest ne csökkenjen. Ha a javítás 15 illetve 30 napon belül nem készül el, vagy az tennék nem javítható, a Vevő a termek kicserélését, vagy visszavásárlását kérheti.

A KÉSZÜLÉK IPARI HASZNÁLATA ESETÉN A JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE MEGSZŰNIK!

A vásárló jótállási igényét esek a jótállási jeggyel és a számlával együtt érvényesíthető. A termek javítását illetve cseréjét csak a vásárlás helyén kérheti! Az áru átvételekor annak épségét és teljességét ellenőrizni kell, mert távozás után nem tudunk mennyiségekre vonatkozó reklamációt elfogadni.

*Kiterjesztett garancia feltételei:


Az Eladó (Importőrrel együttműködve) az központi porszívó berendezésekre a honlapon és a jótállási jegyen feltüntetett plusz időtartamra kiterjeszti a kellékszavatossági kötelezettségét. A garanciavállalás során a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (hibás teljesítési vélelem)
nem alkalmazható, és a kiterjesztett garanciavállalás a Polgári Törvénykönyv 6:159. § – 6:167. § meghatározott kellékszavatossági jellegű felelősségvállalást jelent az alábbi feltételekkel.

- származás igazolása (az Importőr beazonosíthatósága);
- a rendszeres karbantartások elvégzése (szűrők tisztítása esetleges cseréje, állapotának ellenőrzése, porzsák használata) – esetén érvényes;
- a szűrő túlzott elhasználódása és károsodása esetén a cseréje szükséges. Ennek elmulasztása a kiterjesztett garancia érvényét veszíti.
- ** AEG ZCV855-ZCV860-ZCV870-ZCV875 | Electrolux ELX285-ELX910-ELX920-ELX930 | Smart SMI285-SMI600-SMI650-SMI700 porzsákok rendszeres vásárlását számlával kell igazolni, ami minimum évente 4 darab. Csak az általunk forgalmazott porzsákok/szűrők felelnek meg a kiterjesztett garancia érvényesítéséhez. (ez azért szükséges, hogy az esetleges nem háztartási porok véletlen se kerüljenek be a motortérbe) a kiterjesztett garanciát az adott készülékre kizárólag ebben az esetben tudjuk érvényesíteni.

- a kiterjesztett garancia” vonatkozik minden központi porszívóra amit háztartási célra használnak. (a lakást, ingatlant nem ipari célokra használják). A központi porszívó olyan lakásban, garázsban, háztartási helyiségben felszerelve használható, ahol a helység megfelelő szellőzése biztosított ,
- a központi porszívó háztartási célokra használható készülék, amelyet nem technológiai és ipari tisztításra használnak. (pl. raktár épületek, építkezési területek)

- a végfelhasználónak meg kell őrizni a kiterjesztett garancia ideje alatt végig a vásárlást igazoló számlát, garancia jegyet, rendszeres karbantartáshoz szükséges szűrők, porzsákok vásárlását igazoló számlát.

- a vásárlást igazoló számla, a karbantartást igazoló számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti;

- a számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, modell) és szériaszámát (Serial no.)!

- Fenntartjuk a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit megvizsgáljuk, ( motor meghibásodás esetén garanciálisnak vélt esetben értesíteni kell az Importőrt, Forgalmazót)
- Az értesítést és az időpont egyeztetést az végfelhasználónak kell megtennie.

-A kiterjesztett garanciát alkatrész, tényleges javítás, vagy csere formájában biztosítjuk. Amennyiben a javítás nem lehetséges, úgy a hibás eszköz cseréjét biztosítjuk.


Kérjük Önöket a kiterjesztet garanciális feltételhez szükséges dokumentumok megőrzésére és a szakszerű használat betartására, hogy a készülék a kiterjesztet garanciális időt ne veszítse el.

 

Elállás joga, módja, következményei

A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Terméket csak gyári állapotában, saját gyári ép dobozban, kiszerelésben vesszük vissza. Amennyiben a doboz sérült vagy hiányos bruttó összeg 10%-át felszámoljuk. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít.

 

 
KÖZPONTI PORSZÍVÓ KEDVEZMÉNYES ÁRON!!!
KÉRJEN EGYEDI ÁRAJÁNLATOT!!!

ONLINE | TELEFONON | E.MAIL-BEN

 

 *A weboldalon szereplő képek illusztrációk. A weboldalon szereplő adatok és képek kizárólag a tájékoztatást szolgálják, azok nem képezik semmilyen szerződési ajánlat részét, nem minősűl nyilvános ajánlattételnek.